Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Heľpa
ObecHeľpa

Denný stacionár Heľpa

Denný stacionár Heľpa

Denný stacionár Heľpa

Obec Heľpa na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: IROP - 302021W542-211-27  zo dňa 14.5.2020  podpísanej s poskytovateľom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR realizuje projekt s názvom Denný stacionár Heľpa v rámci operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program.

Spolufinancovaný fondom: Európsky regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 1.2 Vývoj a zlepšovanie ekologicky  priaznivých, vrátane nízkouhlíkových a  nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory  udržateľnej regionálnej a miestnej  mobility

Špecifický cieľ projektu: 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb a starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovní.

Zámerom projektu je zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v  dennom stacionári v zrekonštruovanej budove pre 18 klientov. Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné merateľné ukazovatele:

  • Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb: 18 klientov
  • Počet renovovaných verejných budov: 1
  • Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni: 1
  • Podlahová plocha renovovaných verejných budov: 205,63m2
  • Znížená ročná spotreba primárnej energie vo verejných budovách = 102 648,6 KWh/rok
  • Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov = 20,205 T ekv.  CO2
  • Maximálna výška NFP na realizáciu aktivít projektu: 166 558, 84  Eur
  • Začiatok realizácie aktivít projektu: 05/2021         
  • Ukončenie realizácie aktivít projektu: 04/2022
Dátum vloženia: 19. 6. 2023 11:24
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 6. 2023 11:24
Autor: GC Uživatel

Miestny rozhlas

      miestny rozhlas

Obecná knižnica

knižnica

streda: 13.00 hod. do 17.00 hod.

Školská jedáleň Heľpa

Tel.: 0910 302 258

*Jedálny lístok Školskej jedálne Heľpa od 10.6.2024 do 14.6.2024