Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Heľpa
ObecHeľpa

Školský vzdelávací program

Materská škola, Hronská 104/15 ,  Heľpa

Školský vzdelávací program

HEĽPIANSKE DETI S BRONDÍKOM SPOZNÁVAJÚ SVET

(výňatok zo ŠkVP - MŠ Heľpa)

VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA  VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Poslaním materskej školy Heľpa je poskytnúť deťom predprimárne vzdelávanie. Premyslenou organizáciou plánovaných činností, zabezpečiť všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v súlade s jeho individuálnymi potrebami. Pre deti vytvárať tvorivé prostredie v ktorom sa bude učiť, cítiť dobre a bezpečne. Vytvárať príležitosti pre spoluprácu medzi rodinou, školou a komunitou.

Vízia Materskej školy Heľpa

"Škola, ktorá pomáha otvárať deťom bránu do sveta"

Vízia materskej školy bola zadefinovaná, prijatá a zdieľaná všetkými zamestnancami. Je pomenovaním stavu, ktorý chceme v budúcnosti dosiahnuť. Podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa. 

Hodnoty materskej školy Heľpa 

Na základe Dotazníka hodnotovej štruktúry školy zamestnanci spoločne prediskutovali interpretáciu jednotlivých hodnôt, zrozumiteľne identifikoali to, čo je v škole vnímané ako cenné.

Spoločne sa zhodli na týchto hodnotách:

 • vzájomné porozumenie,
 • spolupráca,
 • vzájomná dôvera,
 • orientácia na zmenu,
 • orientácia na výsledky.                                                                                                          

Vlastné ciele materskej školy sú vypracované na základe diskusií, hodnotení a podmienok materskej školy.

Vlastné ciele materskej školy:

 • deti budú zachovávať a vytvárať si kladný vzťah k vytvoreným hodnotám k miestnym zvykom a tradíciám,
 • deti budú objavovať svoj talent, rozvíjať a podporovať svoju jedinečnosť,
 • deti budú chápať vzťahy v prírode, dôležitosť prírody pre zdravie človeka a aktívnym pričinením uskutočňovať pozitívne ochranárske zmeny vo svojom okolí,
 • deti budú považovať šport, prirodzenú pohybovú aktivitu a zdravé stravovanie za súčasť svojho životného štýlu,
 • deti budú vedieť aktívne žiť a spolupracovať navzájom, učiť sa jeden od druhého,
 • deti budú vedieť využívať každodenné činnosti na akceptáciu multikultúrnych a iných odlišností,
 • deti budú vedieť efektívne a samostatne využívať zdroje - pomôcky, materiály, učebnice, IKT.

Rozvojové ciele materskej školy:

 • na konci predprimárneho vzdelávania budú deti vedieť prezentovať projekt Spoznaj svoj región na základe vekových osobitosti detí,
 • na konci predprimárneho vzdelávania budú deti vedieť pracovať s detskou pojmovou mapou Horehronia,
 • na konci predprimárneho vzdelávania budú šesťročné deti vedieť prezentovať projekt Prvej pomoci,
 • na konci predprimárneho vzdelávania budú deti vedieť dramatizovať príbeh. 

VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY

Materská škola je umiestnená v areáli s dostatkom zelene. Výchovno – vzdelávací proces prebieha v troch triedach. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šiestich rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deťom s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

Materská škola obohacuje výchovno – vzdelávací proces o prvky regionálnej výchovy.

Regionálna výchova v predprimárnom vzdelávaní je významným prostriedkom spoznávania regiónu s cieľom vytvárania si pozitívneho vzťahu k jeho prírodným a kultúrnym hodnotám.

Obec Heľpa, v ktorej sa naša materská škola nachádza je známa tým, že jej obyvatelia majú obdivuhodne vyvinutý vzťah ku kultúrnemu dedičstvu otcov. Tradičné kultúrne a umelecké hodnoty po predkoch sa v tejto obci nielen s úctou zachovávajú, ale tvorivým pričinením každej novej generácie sa stále zveľaďujú.

Ľudové tradície si našli svoje miesto v našej materskej škole. Preto aj našich najmenších vedieme k tomu, aby si vážili a zachovávali bohatstvo, ktoré nám zanechali predkovia.

Deti vedieme k láske a úcte k svojej rázovitej obci, v ktorej zachovávanie ľudových tradícií má svoje miesto a je známa nielen na Horehroní.

Pri organizovaní rôznych podujatí v obci aj naše deti  prispievajú svojím programom – ľudovými piesňami, tancami a hrami.

Základom plnenia cieľov je prirodzené prostredie, prepojenie rodiny, materskej školy, základnej školy, obecného úradu, zážitkové učenie, citová výchova a ľudová tvorivosť vo všetkých činnostiach v materskej škole.

Východiskom plnenia cieľov sú ročné obdobia – JAR, LETO, JESEŇ, ZIMA, ľudové zvyky, tradície a sviatky roka.

Prvky regionálnej výchovy sa prelínajú všetkými vzdelávacími oblasťami. Majú veľký význam aj v mravnej a estetickej výchove a v rozvíjaní talentu vo všetkých druhoch umenia. Prvky regionálnej výchovy aplikujeme v edukačnom procese pomocou didaktických metód a organizačných foriem práce.

Zaraďovanie prvkov regionálnej výchovy prispieva k všestrannému rozvoju osobnosti dieťaťa v jeho troch základných štruktúrach : v oblasti afektívnej, kognitívnej a psychomotorickej.

Deti sa postupne zoznamujú so svojím bydliskom, jeho okolím, históriou obce, ľudovou kultúrou, spoznávaním tradičných ľudových remesiel, zoznamujú sa s ľudovou hudobnou kultúrou ( piesne, zvyky, regiónu ), vyčítanky, hádanky.

Názov nášho ŠkVP je „Heľpianske deti s Brondíkom spoznávajú svet“.

Postavu Brondíka sme si vytvorili na základe skutočnej osoby Jozefa Rusnáka – Brondu – miestneho ľudového rozprávkára, ktorý povyťahoval z pamäti všetky dávne príbehy a spisovateľ Jozef Cíger Hronský ich pozorne pospisoval v knihe Brondove rozprávky. Brondík cez rozprávky a príbehy deti prevedie všetkými vzdelávacími oblasťami a pomôže im splniť ciele našej materskej školy.

ŠkVP  je zameraný aj na environmentálnu výchovu , ktorú aplikujeme v krásnej prírode a okolí materskej školy, pohyb a telesnú zdatnosť, na čo nám slúži multifunčné ihrisko, ktoré je súčasťou školského dvora.

Hlavným cieľom enviromentálnej  výchovy je chrániť prírodu, zlepšiť životné prostredie v okolí. Hrou, zážitkovým učením nadobudnúť vedomosti, schopnosti a pripravenosť ekologicky myslieť a konať. Utvárať pozitívny vzťah k prírode na základe praktických skúsenosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o rastliny a živočíchy. V záujme našej materskej školy je vychovať generáciu, ktorej záleží na krásnej zdravej prírode a životnom prostredí.

Školský vzdelávací program je zameraný aj na predčitateľskú gramotnosť, ktorú okrem vzdelávacích aktivít v materskej škole aplikujeme v spolupráci s rodinou – návšteva Brondíka v rodine, čítanie rozprávok, príbehov zdokumentovanie rozprávok do zošita s pridaním kresieb detí a rodičov a spoločné čítanie v materskej škole.

Spolupráca s rodinou aj využitím tematického zošita, kde rodičia a deti napíšu a nakreslia na danú tému, ktorú sme preberali cez týždeň, spoločné čítanie a diskusia v materskej škole.  

TÉMY a PODTÉMY

Mesiac

Témy

Podtémy

IX.

Olá, olá Brondík škôlkarov volá                               

Ja a moji kamaráti

Ja a moja rodina

Zahrajme sa spolu

Cestou necestou do škôlky

 

X.

Jesenná slávnosť u Brondíka

Poklady jesene

Jesenná slávnosť (Deň MŠ, Úcta k starším)

Farebný svet

Zdravý tanier

Vnímame svet (zmysly)

 

XI.

Postaraj sa Brondiatko, aj o malé vtáčatko

 

Cesta do hlbín lesa (zvieratá a huby)

Letí šarkan letí (počasie)

Neposlušný zúbok

Moje telo

Materiály a ich vlastnosti (regionálna výchova)

 

XII.

Brondíkov kúzelný zvonček

 

Milý Mikuláš

Vo vianočnej pekárni

Vianoce sú keď sme spolu (tradície a zvyky)

 

I.

Brondíkov zimný sen 

O dvanástich mesiačikoch (časové vzťahy)

Vitaj zima

Zimné radovánky – športy

Dedinka, ty moja rodná

 

II.

Kde sa Brondík ukryl

Slovensko

Hviezdička na oblohe (vesmír)

Keď vyrastiem, čím budem?

Fašiangy (regionálna výchova)

 

III.

S Brondíkom z rozprávky do rozprávky

Čo to moje očká vidia (Jar)

Písmenkový svet (kniha)

Pozor stáť, červená (doprávné značky, bezpečnosť na ceste)

Vítanie jari (Morena - regionálna výchova)

 

IV.

Brondík v jarnom kráľovstve

Veľkonočný košíček (Veľká Noc - regionálna výchova)

Deň Zeme (dážďová kvapka, triedim odpad, les)

Zvedavé chrobáčiky (stromy a kríky, vtáky, hmyz)

 

V.

Brondíkove veľké srdce 

Úsmev mojej mamy (Deň Matiek)

Kvietok pre mamičku (od semienka k rastlinke)

Patríme k sebe 

Vodník Hronko (živá a neživá príroda - enviromentálna výchova)

 

VI.

Zaspievaj Brondík o lete,

pre všetky deti na svete

Šťastné deti planéty (MDD)

Naša Zem je guľatá (dopravné prostriedky, exotické zvieratá, ideme na výlet)

Horúce slniečko (Leto, nebezpečenstvo v lete)

Múdre sovičky (opakovanie)

Výkonové štandardy, ktoré sa plnia každodenne, priebežne počas celej dochádzky dieťaťa do materskej školy sú zamerané na utváranie, rozvíjanie a upevňovanie :

 • kultúrnych, hygienických, stravovacích a spoločenských návykov detí,
 • zručností súvisiacich s osobnou hygienou a sebaobsluhou detí pri obliekaní a vyzliekaní, 
 • návykov súvisiacich s bezpečným správaním sa v cestnej premávke,
 • zručností v rozvíjaní hier a hrových činností podľa  výberu detí,
 • priateľských vzťahov detí v hrách a činnostiach podľa výberu detí.

K takýmto výkonovým štandardom  patria napr. :

 • Volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu a odzdraví primerane situácii.
 • Používa prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu.
 • Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania.
 • Správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým.
 • Identifikuje pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti.
 • Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobnostných predpokladov.
 • Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností.
 • Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť.
 • Vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej rozprávky alebo príbehu – pozitívne i negatívne.
 • Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií – pozitívne i negatívne.
 • Opíše aktuálne emócie.
 • V dialógu vie vypočuť iných ( deti i dospelých ).
 • Rozlišuje vhodné a nevhodné správanie.
 • Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje a poďakuje za pomoc od druhých.
 • Poskytne iným pomoc.
 • Obdarí druhých.
 • Podelí sa o veci.
 • Ocení dobré skutky.
 • Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom.
 • Nenásilne rieši konflikt.
 • Odmieta nevhodné správanie.
 • Odmieta kontakt s neznámymi osobami.
 • Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania.
 • Pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné povinnosti.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1
1 2

Miestny rozhlas

      miestny rozhlas

Obecná knižnica

knižnica

streda: 13.00 hod. do 17.00 hod.

Školská jedáleň Heľpa

Tel.: 0910 302 258

Jedálny lístok Školskej jedálne Heľpa od 27.5.2024 do 31.5.2024