Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Heľpa
ObecHeľpa

Daň za užívanie verej. priestranstva

     Daňovník je povinný osobne alebo písomne oznámiť na obecný úrad užívanie verejného priestranstva.

 Základná sadzba dane je 1,50 € za každý aj neúplný m2 užívania verejného priestranstva a každý neúplný deň.

Za skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako 5 dní 0,20 eur za každý, aj neúplný m2  a každý aj neúplný deň.

Daň za 1 predajný stôl na tržnici je stanovená na 15,- €/deň. (§ 8 ods. 4 VZN č. 1/2023 Obce Heľpa).

            Daň sa platí v hotovosti do pokladne obce alebo môže byť vyrubená platobným výmerov a splatná do 15 odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

Miestny rozhlas

      miestny rozhlas

Obecná knižnica

knižnica

streda: 13.00 hod. do 17.00 hod.

Školská jedáleň Heľpa

Tel.: 0910 302 258

*Jedálny lístok Školskej jedálne Heľpa od 10.6.2024 do 14.6.2024