Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Heľpa
ObecHeľpa

Poskytovanie sociálnej služby

Ako postupovať pri podaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby?

1. Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a jej príloh

Tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“  vyplní a podpíše občan. K tejto žiadosti priloží tlačivo „Lekársky nález“ aj s kópiami aktuálnych odborných lekárskych vyšetrení, nie starších ako 6 mesiacov. Tlačivo „Lekársky nález“ vyplní obvodný zmluvný lekár (dátum vyplnenia na tlačive musí byť aktuálny, tzn. - nie starší ako 6 mesiacov). K vyššie spomínanej žiadosti je potrebné doložiť aj Potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške dôchodkových dávok alebo aktuálne rozhodnutie SP ústredia o výške starobného alebo invalidného dôchodku.

 • V prípade hospitalizácie občana ošetrujúci lekár vystaví prepúšťaciu alebo predbežnú prepúšťaciu správu, ktorú občan priloží k tlačivu „Lekársky nález“. Občan môže priložiť aj iné odborné nálezy (nie staršie ako 6 mesiacov). V prípade psychiatrického ochorenia občan je povinný priložiť k tlačivu „Lekársky nález“ aj psychiatrické vyšetrenie s objektívnym psychiatrickým nálezom (nie starším ako 6 mesiacov). Potvrdenie len samotnej diagnózy alebo potvrdenie o dispenzarizácii pacienta na psychiatrickej ambulancii nebude uznané k posúdeniu a bude vyžiadané vyššie uvedené objektívne psychiatrické vyšetrenie.
 • V prípade, že občan z rôznych dôvodov sa nedokáže sám podpísať, v bode č. 11 „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu„ je potrebné lekárske potvrdenie o neschopnosti podpísať sa (toto potvrdenie platí iba pri podaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a v tomto prípade môže žiadosť podpísať aj iná osoba; o zastupovaní v konaní a preberaní listových zásielok pozri časť „Informácia k preberaniu listových zásielok do vlastných rúk“).

 2. Vyhotovenie Sociálneho posudku

Po doručení riadne vyplnenej Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu so všetkými jeho prílohami na adresu Obec Heľpa, Spoločný obecný úrad, odbor sociálnych vecí, Farská 588/2, 976 68  Heľpa sa pristúpi k posudkovej činnosti. Sociálna referentka spoločného obecného úradu za účelom vypracovania Sociálneho posudku vykoná návštevu občana v domácnosti a ďalej postupuje podľa § 50 zákona.

3. Vyhotovenie Lekárskeho posudku

Sociálna referentka spoločného obecného úradu taktiež zabezpečí vypracovanie Lekárskeho posudku u zmluvného lekára obce. 

4. Vydanie Rozhodnutia o odkázanosti FO na sociálnu službu

Na základe Sociálneho posudku a Lekárskeho posudku sociálna referentka vypracuje Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý sa stane podkladom pre vyhotovenie Rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, ktorým sa občanovi (ne)prizná právo na sociálnu službu.

Spôsoby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia:

 • občan súhlasí s výrokom rozhodnutia:
 • do 15 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia sa môže písomne vzdať odvolania (osobne doručí písomné vzdanie sa odvolania do kancelárie Obecného úradu v Heľpe, alebo vzdanie sa odvolania zašle poštou na adresu  ) a sociálny pracovník vyznačí právoplatnosť rozhodnutia ihneď po doručení „Vzdanie sa odvolania“ 
 • po 15-tich dňoch odo dňa doručenia rozhodnutia nadobúda rozhodnutie právoplatnosť.
 • občan nedosiahol stupeň odkázanosti na žiadanú sociálnu službu a nesúhlasí s výrokom rozhodnutia:
 • z dôvodu zmeny zdravotného stavu počas rozhodovacieho konania alebo nedoložil adekvátne lekárske nálezy k požadovanému stupňu odkázanosti, vtedy má možnosť si podať novú žiadosť o posúdenie na odkázanosť;
 • má možnosť dať rozhodnutie preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku a podať opravný prostriedok v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia na Krajskom súde v Banskej Bystrici.

Informácie k preberaniu listových zásielok adresovaných do vlastných rúk:

Listové zásielky (napr. výzva na doloženie lekárskych nálezov, Rozhodnutie o prerušení konania, Posudok a Rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu a pod.) sú zasielané v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších zmien a doplnkov, do vlastných rúk na meno účastníka konania (fyzická osoba, ktorej sa má poskytovať sociálna služba):

 • na adresu jeho trvalého bydliska, alebo
 • na adresu, ktorú uvedie v žiadosti a na ktorej sa zdržiava.

Pokiaľ účastník konania je maloletá osoba, alebo nie je schopný prevziať listovú zásielku určenú do vlastných rúk, listová zásielka sa doručuje:

 • zákonnému zástupcovi,
 • osobe splnomocnenej na preberanie zásielok - táto osoba však nemôže vykonávať ďalšie úkony spojené s konaním (podávanie opravných prostriedkov, podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, atď.),
 • osobe splnomocnenej na zastupovanie v plnom rozsahu v konaní vo veci posudzovania odkázanosti na sociálnu službu - táto osoba môže vykonávať všetky úkony spojené s konaním (podanie žiadosti, preberanie poštových zásielok, podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, podávanie opravných prostriedkov atď.),
 • – pokiaľ je účastník konania zbavený alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony.

Zákon upravujúci poskytovanie sociálnych služieb,  financovanie a dohľad:

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Lekársky nález

Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Bližšie informácie o opatrovateľskej službe Vám budú poskytnuté na obecnom úrade alebo na tel. čísle 0911459654.

Občan

Sviatok

Meniny má Vilma, Elmar, Maxim, Maxima

Územné plány

uzemneplany.sk

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:27
TÝŽDEŇ:854
CELKOM:1557496

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1
1 2

Miestny rozhlas

      miestny rozhlas

Obecná knižnica

knižnica

streda: 13.00 hod. do 17.00 hod.

Školská jedáleň Heľpa

Tel.: 0910 302 258

Jedálny lístok Školskej jedálne Heľpa od 27.5.2024 do 31.5.2024