Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Heľpa
ObecHeľpa

Sobášna matrika

Vydanie sobášneho listu

 • K vydaniu sobášneho listu je potrebná osobná prítomnosť osoby, o ktorej sobášny list ide. Doklad sa vydáva na počkanie na základe žiadosti.
 • Za vydanie dokladu sa platí správny poplatok v hotovosti 5 € – v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o uzavretie manželstva

 • Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade, kde sa manželstvo uzatvára, podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

K uzavretiu manželstva pred orgánom štátu aj pred orgánom cirkvi sú potrebné rovnaké - nasledovné doklady.:

Slobodní:

 • vlastné rodné listy, platné občianske preukazy

Ovdovelí:

 • vlastné rodné listy, platné občianske preukazy a úmrtný list manžela (ky)

Rozvedení:

 • vlastné rodné listy, platné občianske preukazy a právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode predošlého manželstva

Maloletí:

 • vlastné rodné listy, platné občianske preukazy a právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo pre maloletého (ú)

Cudzinci:

 • vlastné rodné listy, platné občianske preukazy (u cudzinca pas), u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u ovdovelých úmrtný list manžela (manželky), osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami.
 • Cudzojazyčné doklady musia byť preložené do slovenského jazyka. Doklady je potrebné predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva.
 • Správny poplatok sa vyberá v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva

 • Slovenská republika od 1. februára 2006 nevydáva osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine.
 • Tento doklad možno nahradiť čestným vyhlásením štátneho občana Slovenskej republiky o osobnom stave.

Zmena mena a priezviska

 • K tomuto úkonu je potrebná žiadosť o zmenu mena alebo priezviska. Na zmenu mena a priezviska nie je právny nárok, každá žiadosť sa posudzuje individuálne. Bližšie informácie dostanete na matričnom úrade.
 • Za úkon sa vyberá poplatok v zmysle zákona č. 145/95 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Prijatie predchádzajúceho priezviska

 • Po rozvode manželstva, kde manžel prijal priezvisko druhého manžela, môže oznámiť prijatie predchádzajúceho priezviska. Lehota na podanie oznámenia je 3 mesiace od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva.
 • K žiadosti je potrebné doložiť rodný list žiadateľa, platný občiansky preukaz, právoplatný rozsudok o rozvode manželstva.
 • Tento úkon je oslobodený od správneho poplatku.

Miestny rozhlas

      miestny rozhlas

Obecná knižnica

knižnica

streda: 13.00 hod. do 17.00 hod.

Školská jedáleň Heľpa

Tel.: 0910 302 258

*Jedálny lístok Školskej jedálne Heľpa od 10.6.2024 do 14.6.2024