A picture

Navigácia

Výber jazyka

Územné plány

uzemneplany.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 

yt/helpa     -    Youtube stránka           

Obsah

Denný stacionár Heľpa

Obec Heľpa na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: IROP - 302021W542-211-27  zo dňa 14.5.2020  podpísanej s poskytovateľom Ministerstvo  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR realizuje projekt s názvom Denná stacionár Heľpa  v rámci operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program.

 

Spolufinancovaný fondom:    Európsky regionálneho rozvoja

 

Prioritná os:                          2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

 

Investičná priorita                 1.2 Vývoj a zlepšovanie ekologicky  priaznivých, vrátane                                                  nízkouhlíkových a  nízkouhlíkových dopravných systémov                                                  vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy,                                                  prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry

                                                v  záujme podpory  udržateľnej regionálnej a miestnej  mobility

 

Špecifický cieľ projektu:       2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a                                                   zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a

                                              sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na             

                                              komunitnú a podporiť rozvoj služieb a starostlivosti o dieťa do

                                              troch rokov veku na komunitnej úrovni.

                                            

Zámerom projektu je zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v  dennom stacionári v zrekonštruovanej budove pre 18 klientov.  Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné merateľné ukazovatele:

Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb: 18 klientov

Počet renovovaných verejných budov: 1

Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni: 1

Podlahová plocha renovovaných verejných budov: 205,63m2

Znížená ročná spotreba primárnej energie vo verejných budovách = 102 648,6 KWh/rok

Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov = 20,205 T ekv.  CO2

 

 

Maximálna výška NFP na realizáciu aktivít projektu :                                  202 069,41  Eur

 

Začiatok realizácie aktivít projektu:                                                              03/2021         

 

Ukončenie realizácie aktivít projektu:                                                            12/2021


Projekt (217.24 kB)