Obsah

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2017 z 28.6.2017, ktorým boli vyhlásené voľby do orgánov samosprávnych krajov a určený termín konania na sobotu 4. novembra 2017

Uznesenie zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 363/2017 z 10.8.2017 k bodu: Určenie počtu poslancov, volebných obvodov a sídeiel obvodných volebných komisií pre voľby v roku 2017

 

     Rozhodnutím starostu obce č. 4/2017, zo dňa 4.9.2017 boli v obci Heľpa vytvorené 3 volebné okrsky a vymenované zapisovateľky pre jednotlivé okrsky:

Okrsok č. 1 - zaradení občania z ulíc:

Furtačka, Hlavná, Hronská, Mládežnícka, Poľná, Potočná, Rovná, Sama Chalúpku, Strmá, Tichá, Záhradná

Okrsok č. 2 - zaradení občania z ulíc:

Cintorínska, Farská, Krížna, Mlynská, Partizánska, Školská, Štúrova, Za školou

Okrsok č. 3 - zaradení občania z ulíc:

Alexyho, Burkovaná, Čaneckého, Furmanská, Hurbanova, Hviezdoslavova, J.C.Hronského, Jánošíkova, Krátka, Mierová, Murgašova, Plickova, Pod Pustinou, Pri štadióne, Studničná