Obsah

Informácie

 

REFERENDUM 2015

     Rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky č. 320 z 27. novembra 2014 o vyhlásení referenda bolo vyhlásené referendum, v ktorom oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

„1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“

Referendum sa vykoná v sobotu 7. februára 2015 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

 

     Rozhodnutím starostu obce č. 17/2014 z 2. decembra 2014 boli v obci Heľpa vytvorené 2 okrsky na konanie referenda.

Do okrsku č.1 sú zaradení občania, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Heľpa na uliciach:

Cintorínska, Furtačka, Hlavná, Hronská, Mládežnícka, Mlynská, Partizánska, Poľná, Potočná, Rovná, Sama Chalúpku, Strmá, Tichá, Záhradná

Volebná miestnosť č. 1 v budove Základnej školy v Heľpe.

Do okrsku č. 2 sú zaradení občania, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Heľpa na uliciach:

Alexyho, Burkovaná, Čaneckého, Farská, Furmanská, Hurbanova, Hviezdoslavova, J. C. Hronského, Jánošíkova, Krátka, Krížna, Mierová, Murgašova, Plickova, Pod Pustinou, Pri štadióne, Studničná, Školská, Štúrova, Za školou

Volebná miestnosť č. 2 v budove Základnej školy v Heľpe.

_______________________________________________________________________________

Všeobecné informácie:

     Právo hlasovať v referende má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕšil 18 rokov veku a

1. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky - svoju totožnosť preukazuje občianskym preukazom v mieste svojho trvalého pobytu. Bez predloženie občianskeho preukazu sa mu hlasovanie neumožní. V prípade, že sa v čase konania rerefenda nenachádza v mieste svojho trvalého pobytu, može požiadať na obecnom úrade o vydanie Hlasovacieho preukazu, na základe ktorého bude môcť byť dopísaný do zoznamu v ktorejkoľvek miestnosti na hlasovanie na území Slovenskej republiky. Spolu s hlasovacím preukazom musí predložiť aj občiansky preukaz, inak mu hlasovanie nebude umožnené.

     O vydanie hlasovacieho preukazu môže volič požiadať najneskôr do 5. februára 2015 v úradných hodinách obce. O vydanie môže požiadať volič osobne, prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie musí byť úradne overené), písomne alebo elektronicky v takom časovom predstihu, aby mu bolo možné hlasovací preukaz doručiť.

     V písomnej žiadosti musí byť uvedené: meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a korešpondenčná adresa.

2. nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostaví sa v deň konania referenda do ktorejkoľvek miestnosti na hlasovanie na území Slovenskej republiky. Občana dopíše okrsková komisia do zoznamu na základe predloženého slovenského cestovného dokladu. Dopísanie do zoznamu oprávnených občanov zaznamená okrsková komisia v slovenskom cestovnom doklade na strane úradných záznamov.