Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2022

VZN č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 8x

VZN č. 2/2022 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v obci Heľpa Stiahnuté: 9x

VZN č. 3/2022 o udržiavaní čistoty v obci Stiahnuté: 8x

Rok 2021

VZN č. 3/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 59x

VZN č. 2/2021 o miestnych daniach Stiahnuté: 56x

VZN č. 1/2021 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v dennom centre Stiahnuté: 119x

Dodatok č.1 k VZN č.1/2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa Stiahnuté: 58x

Dodatok č.5 k VZN č.7/2017 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa Stiahnuté: 47x

Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku OZ v Heľpe Stiahnuté: 44x

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Heľpa Stiahnuté: 42x

Rok 2020

VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Heľpa Stiahnuté: 190x

VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 106x

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Heľpa č. 1/2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Heľpa Stiahnuté: 337x

Rok 2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3 /2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 185x

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2018 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári Stiahnuté: 154x

VZN č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školých a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Heľpa Stiahnuté: 5,082x

VZN č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe úhrady a výške úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu na území obce Heľpa Stiahnuté: 28,248x

Rok 2018

VZN č. 6/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 30,389x

VZN č. 5/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Heľpa Stiahnuté: 289x

VZN č. 4/2018 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári Stiahnuté: 306x

Stránka