Navigácia

Obsah

Starosta obce

 

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je verejná. Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
 
Starosta obce:
  • zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, podpisuje ich 
  • uznesenia
  • vykonáva obecnú správu
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom
  • obce  vyhradené obecnému zastupiteľstvu

 

Kontakt:

Obecný úrad                                                      

Farská 588/2                                                      fax: 048/6186150

976 68  Heľpa                                          e-mail: starosta@helpa.sk

 

PROFESNÝ ŽIVOTOPIS

OSOBNÉ ÚDAJE:
Meno a priezvisko: Miroslav Lilko Miroslav Lilko
Adresa:  Jánošíkova 660/34
  976 68 Heľpa