Navigácia

Obsah

Smernice

Smernice

2022

Smernica upravujúca systém prerozdeľovania finančných prostriedkov na spoločenské, kultúrne a športové projekty v rámci rozpočtu obce Stiahnuté: 39x

2021

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Heľpa Stiahnuté: 57x

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Heľpa Stiahnuté: 70x

2019

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku OZ Heľpa Stiahnuté: 285x

Dodatok č. 1 k Štatútu obce Heľpa Stiahnuté: 213x

Smernica č. 1/2019 upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 490x

Požiarny poriadok obce Heľpa Stiahnuté: 317x

Dodatok č. 1 k Zásadám o odmeňovaní poslancov a volených orgánov obce Heľpa Stiahnuté: 238x

2018

Smernica o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek Stiahnuté: 653x

2017

Štatút obce Heľpa Stiahnuté: 1107x

2016

Smernica č. 02/2016 upravujúca postup verejného obstarávateľa Obce Heľpa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, koncesie a súťaže návrhov Stiahnuté: 763x

Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska s umelou trávou v obci Stiahnuté: 939x

Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 673x

Dodatok č. 1. K smernici č. 1/2015 pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác Stiahnuté: 566x

2015

Návrh - Smernica č.1/2015 Pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 629x

Rokovací poriadok komisie obecného zastupiteľstva v Heľpe na ochranu verejného záujmu Stiahnuté: 510x

Smernica pre organizáciu autoprevádzky... Stiahnuté: 1699x

Harmonogram Stiahnuté: 461x

Zásady rozpočtového hospodárenia obce Heľpa Stiahnuté: 655x

Etický kódex Stiahnuté: 729x

Stránka