Navigácia

Obsah

Smernice

Smernice

2023

Dodatok č. 2 k Zásadám o odmeňovaní poslancov a volených orgánov obce Heľpa Stiahnuté: 14x

2022

SMERNICA o postupe pri verejnom obstarávaní zákaziek podľa § 1 ods. 2 – 15 a zákaziek s nízkou hodnotou platná pre obec Heľpa v zmysle novely zákona č. 373/2015 Z.z. platnej od 31.3.2022 Stiahnuté: 42x

Smernica upravujúca systém prerozdeľovania finančných prostriedkov na spoločenské, kultúrne a športové projekty v rámci rozpočtu obce Stiahnuté: 125x

2021

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Heľpa Stiahnuté: 82x

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Heľpa Stiahnuté: 95x

2019

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku OZ Heľpa Stiahnuté: 339x

Dodatok č. 1 k Štatútu obce Heľpa Stiahnuté: 238x

Smernica č. 1/2019 upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 590x

Požiarny poriadok obce Heľpa Stiahnuté: 359x

Dodatok č. 1 k Zásadám o odmeňovaní poslancov a volených orgánov obce Heľpa Stiahnuté: 269x

2018

Smernica o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek Stiahnuté: 745x

2017

Štatút obce Heľpa Stiahnuté: 1,147x

2016

Smernica č. 02/2016 upravujúca postup verejného obstarávateľa Obce Heľpa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, koncesie a súťaže návrhov Stiahnuté: 821x

Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska s umelou trávou v obci Stiahnuté: 1,009x

Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 704x

Dodatok č. 1. K smernici č. 1/2015 pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác Stiahnuté: 590x

2015

Návrh - Smernica č.1/2015 Pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 653x

Rokovací poriadok komisie obecného zastupiteľstva v Heľpe na ochranu verejného záujmu Stiahnuté: 536x

Smernica pre organizáciu autoprevádzky... Stiahnuté: 1,835x

Harmonogram Stiahnuté: 487x

Stránka