Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. 

 

     Funkčné obdobie OZ sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

OZ rozhoduje o základných otázkach života obce:

 • určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
 • schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny,
 • schvaľuje územný plán obce,
 • rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku,
 •  určuje náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života         a rozvoja obce, zvoláva verejné zhromaždenia občanov,
 • uznáša sa na nariadeniach,
 • schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci a členstve obce v medzinárodnom združení,
 • určuje organizáciu obecného úradu a určuje plat starostu a hlavného             kontrolóra
 • schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ako aj ďalšie predpisy
 • zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich, zakladá a zrušuje obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľuje zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľuje majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • schvaľuje združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďuje a zrušuje orgány potrebné na samosprávu obce a určuje náplň ich    práce,
 • udeľuje čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Heľpe 2018-2022

 

 

1. Miroslav Lilko  NEKA  
Miroslav Lilko

Poslanecký obvod podľa ulíc:

Za školou, Školská, Hviezdoslavova, Burkovaná, Hurbanova

miroslav.lilko@helpa.sk

     

2. Andrea Bošeľová, Mgr. art.,

    Mgr. art.

Spolu - občianska demokracia  
Mgr. art. Andrea Kirschová

Poslanecký obvod podľa ulíc:

Pod Pustinou, Krížna od zdravotného strediska po Burkovanú, Mierová

andrea.kirschova@helpa.sk

     
3. Andrea Oravkinová, Mgr. NEKA - zástupkyňa starostu  
Mgr. Andrea Oravkinová

Poslanecký obvod podľa ulíc:

Záhradná, Štúrova, Strmá, Sama Chalúpku, Furtačka, Poľná

andrea.oravkinova@helpa.sk

     
4. Milan Málik NEKA  
Milan Málik

Poslenecký obvod podľa ulíc:

Čaneckého, Farská

milan.malik@helpa.sk

  

 

     
5. Milan Bošeľa, Mgr. SNS  
Mgr. Milan Bošeľa

Poslanecký obvod podľa ulíc:

Partizánska - smer od Hlavnej cesty po poštu, Potočná, Rovná, Krížna od Burkovanej po Záhradnú

milan.bosela@helpa.sk

     
6. Jozef Kukuľa NEKA  
Jozef Kukuľa

Poslanecký obvod podľa ulíc:

Furmanská, Hronská, Krátka, Tichá, Mládežnícka, Hlavná v smere od Pohorelej po predajňu COOP Jednota, J. C. Hronského

jozef.kukula@helpa.sk

     
7. Ján Kukuľa SNS  
 

Poslanecký obvod podľa ulíc:

Jánošíkova, Murgašova, Plickova, Pri štadióne, Studničná, Alexyho

riaditel@majk.sk

     
8. Rudolf Mešťan NEKA  
Rudolf Mešťan

Poslanecký obvod podľa ulíc:

Partizánska - smer od pošty k Jarmočisku, Cintorínska

rudolf.mestan@helpa.sk

     
9. Michal Košťál, Ing. NEKA   
Ing. MIchal Košťál

Poslanecký obvod podľa ulíc:

Hlavná v smere od predajne COOP Jednota k železničnej stanici, Mlynská

michal.kostal@helpa.sk