Navigácia

Obsah

Návrhy VZN

Rok 2022

Návrh - Dodatok č. 2 k VZN Obce Heľpa č. 1/2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Heľpa Stiahnuté: 15x

Návrh VZN o miestnych daniach na rok 2023 Stiahnuté: 194x

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023 Stiahnuté: 198x

Návrh VZN o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 80x

Návrh VZN O činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste Stiahnuté: 196x

Návrh VZN o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v obci Heľpa Stiahnuté: 127x

Návrh VZN o udržiavaní čistoty v obci Stiahnuté: 145x

Dodatokč.6 k VZN č.7/2017 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa - návrh Stiahnuté: 28x

Dodatokč.7 k VZN č.7/2017 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa - návrh Stiahnuté: 6x

Rok 2021

Návrh VZN o miestnych daniach na rok 2022 Stiahnuté: 197x

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022 Stiahnuté: 298x

Návrh - Dodatok č. 1 k VZN Obce Heľpa č. 1/2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Heľpa Stiahnuté: 64x

Dodatokč.5 k VZN č.7/2017 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa - návrh Stiahnuté: 58x

Rok 2020

Návrh dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2017 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a žiaka v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa Stiahnuté: 119x

Návrh VZN č. /2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 207x

Rok 2019

Návrh - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. /2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 417x

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2018 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári Stiahnuté: 4,393x

Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Heľpa Stiahnuté: 3,115x

Rok 2018

Návrh VZN - Bezpečnostná politika prevádzkarne IOM Stiahnuté: 471x

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č... o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári Stiahnuté: 439x

Stránka