Navigácia

Obsah

Návrhy VZN

Rok 2022

Návrh VZN o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 61x

Návrh VZN O činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste Stiahnuté: 177x

Návrh VZN o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v obci Heľpa Stiahnuté: 104x

Návrh VZN o udržiavaní čistoty v obci Stiahnuté: 127x

Dodatokč.6 k VZN č.7/2017 o financovaní ZUŠ, MŠ a žiaka v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa - návrh Stiahnuté: 10x

Rok 2021

Návrh VZN o miestnych daniach na rok 2022 Stiahnuté: 166x

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022 Stiahnuté: 273x

Návrh - Dodatok č. 1 k VZN Obce Heľpa č. 1/2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Heľpa Stiahnuté: 51x

Dodatokč.5 k VZN č.7/2017 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa - návrh Stiahnuté: 48x

Rok 2020

Návrh dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2017 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a žiaka v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa Stiahnuté: 105x

Návrh VZN č. /2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 193x

Rok 2019

Návrh - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. /2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 400x

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2018 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári Stiahnuté: 4374x

Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Heľpa Stiahnuté: 3101x

Rok 2018

Návrh VZN - Bezpečnostná politika prevádzkarne IOM Stiahnuté: 457x

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č... o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári Stiahnuté: 426x

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Heľpa Stiahnuté: 26205x

Návrh VZN - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 2150x

Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe úhrady a výške úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu na území obce Heľpa Stiahnuté: 28492x

Rok 2017

Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Heľpa Stiahnuté: 555x

Stránka