Navigácia

Obsah

Komisie pri OZ

 

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

      Komisie sú  zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

      Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

 

Pri obci pracujú nasledovné komisie v zložení:

 

Komisia mandátová a volebná
 

Milan Málik

Rudolf Mešťan

Heľpa, Čaneckého 769/43

Heľpa, Mierová 867/7

   
Komisia návrhová
 

Mgr. Andrea Oravkinová

Mgr. art., Mgr. art.  Andrea Bošeľová

Ing. Michal Košťál

Heľpa, Furtačka 421/40

Heľpa, Mierová 865/5

Heľpa, Aleyho 693/1

   
Komisia finančná a obecného majetku
 

Jozef Kukuľa

Martina Melková

Mgr. Zuzana Štúberová

Anna Bošeľová

Mgr. Andrea Tkáčiková

Heľpa, J. C. Hronského 945/9

Heľpa, Furtačka 384/37

Heľpa Cintorínska 575/11

Heľpa, Burkovaná 115/1

Heľpa, Jánošíkova 679/26

   
Komisia mládeže a športu
 

Mgr. Milan Bošeľa

Ing. Rastislav Čupka

Milan Málik

Ján Kukuľa

Jaroslav Baťko

Marián Oravkin

Ing. Ľubica Oravkinová
 

Heľpa, Čaneckého 758/51

Heľpa, Plickova 927/18

Heľpa, Čaneckého 769/43

Heľpa, Mierová 874/16

Heľpa, Krížna 242/62

Heľpa, Hurbanova 748/16

Heľpa, Plickova 930/6
 

   
Komisia školstva, vzdelávania a kultúry
 

Mgr. art., Mgr. art. Andrea Bošeľová

Mgr. Alena Milanová

Jozef Vilim

Mgr. Mária Kemková

Anna Turčinová

Mgr. art. Erika Šándorová

Ing. Jozef Lilko

Ľubomír Barčiak

Heľpa, Mierová 865/5

Beňuš 800

Heľpa, Plickova 4/2

Heľpa, Hronská 100/10

Polomka, J. Kráľa 14

Bacúch, Lúčka 186

Heľpa, Hronská 54/2

Heľpa, Jánošíkova 659/27

   
Komisia ochrany verejného poriadku a vybavovania sťažností v podmienkach obce Heľpa
 

Milan Málik

PhDr. Vladimír Babeľa

Bc. Rudolf Riapoš

Cyril Mešťan

Vojtech Kysucký

Anna Babeľová

Heľpa, Čaneckého 769/43

Heľpa, Tichá 57/6

Heľpa, Hronská 94/22

Heľpa, Partizánska 530/106

Heľpa, Krížna 235/56

Heľpa, Tichá 57/6

   
Komisia  obchodu, služieb a cestovného ruchu a podnikania 
 

Ing. Michal Košťál

Ing. Pavol Mak

Ing. Janka Oravkinová

Martina Barčiaková

Mariana Latináková

Heľpa, Alexyho 693/1

Heľpa, Hlavná 163/82

Heľpa, J. C. Hronského 948/15

Heľpa, Jánošíkova 659/27

Heľpa, Hlavná 158/81

   
Komisia sociálna
 

Ján Kukuľa

PhDr. Andrea Ďurčová

Ing. Anna Kirschová

Katarína Skladaná

Mgr. Ivana Jankurová

Heľpa, Mierová 874/16

Heľpa, Mierová 863/3

Heľpa, Mierová 865/5

Heľpa, Jánošíkova 670/21

Heľpa, Čaneckého 757/36

   
Komisia územného plánovania a investičnej výstavby
 

Rudolf Mešťan

Juraj Mak

Zdenko Krahulec

 

Miroslav Lilko

Heľpa, Mierová 867/7

Heľpa, Záhradná 889/8

Rimavská Baňa, Lehota nad Rimavicou 68

Heľpa, Jánošíkova 660/34

   
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 

Mgr. Andrea Oravkinová

Mgr. art., Mgr. art. Andrea Bošeľová

Mgr. Milan Bošeľa

Heľpa, Furtačka 421/40

Heľpa, Mierová 865/5

Heľpa, Čaneckého 758/51

   
Komisia životného prostredia, poľnohospodárstva

Miroslav Lilko

Ing. Milan Oravkin

Bc. Mária Fedorová

Rudolf Mešťan

Ing. Martina Turčinová

 
Komisia verejného obstarávania

Heľpa, Jánošíkova 660/34

Heľpa, Poľná 902/8

Heľpa, Za školou 597/4

Heľpa, Mierová 867/7

Heľpa, Mierová 882/24

Ing. Michal Košťál

Mgr. Milan Bošeľa

PhDr. Andrea Ďurčová
 

Heľpa, Alexyho 693/1

Heľpa, Čaneckého 758/51

Heľpa, Mierová 863/3