Navigácia

Obsah

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Heľpe

 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Európsky fond regionálneho rozvoja

 

www.op-kzp.sk

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Heľpe


 
Obec Heľpa na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: KŽP-P04-SC431-2017-19/G471 zo dňa 25.6.2018  realizuje projekt s názvom Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Heľpe s podporou nenávratného finančného príspevku získaného v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia:
 
Spolufinancovaný fondom:    Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:                   4
Investičná priorita:        4.3
Špecifický cieľ:            4.3.1

 
 
Cieľ projektu:

Zámerom projektu je obnova Obecného úradu v Heľpe. Cieľom obnovy je zníženie energetickej náročnosti budovy vo vzťahu k energii potrebnej na vykurovanie, vetranie a osvetlenie objektu. Projekt rieši zateplenie obvodových konštrukcií, výmenu otvorových konštrukcií, návrh nového systému vykurovania, rekuperáciu vzduchu a osvetlenie. Predmetom projektu je aj dobudovanie bezbariérového vstupu do budovy, výmena bleskozvodu a odkvapového strešného systému. Po zrealizovaní plánovaných opatrení dôjde k zníženiu spotreby tepla na vykurovanie. Realizácia projektu priaznivo ovplyvní životnosť stavby, prispeje k ochrane životného prostredia, zhodnotí objekt a prispeje k zatraktívneniu prostredia centrálnej časti obce Heľpa. Bezbariérový stup sprístupní objekt aj osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu.
 
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu :                  132 600,77  Eur

Nenávratný finančný príspevok maximálne:                                           125 970,73  Eur
 
Začiatok realizácie aktivít projektu:   
                                                       09/2018           
 
Ukončenie realizácie aktivít projektu:                                                      03/2020
 

 

urad

úrad