Navigácia

Obsah

Podpora opatrovateľskej služby v obci Heľpa

 

Obec Heľpa na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: I312041R79201 zo dňa 7.1.2019  podpísanej s poskytovateľom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny realizuje projekt s názvom Podpora opatrovateľskej služby v obci Heľpa  v rámci operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce sociálnych veci a rodiny ako sprostredkovateľským orgánom :

 

Spolufinancovaný fondom:    Európsky sociálny fond

 

Prioritná os:                          4 Sociálne začlenenie

 

Investičná priorita                 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným                                                a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti                                                     a sociálnych služieb všeobecného záujmu.

 

Špecifický cieľ projektu:       4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

 

Zámerom projektu je zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v prirodzenom prostredí klienta. Poskytnúť opatrovateľskú službu všetkým odkázaným osobám v obci Heľpa a pomoc v nasledovných úkonoch: sebaobslužné úkony, starostlivosť o domácnosť, jednoduché úkony spojené so starostlivosťou o domácnosť, príprava jedla a donáška obeda do domu, bežné upratovanie v domácnosti, starostlivosť o bielizeň, donáška uhlia, dreva, sprievod na lekárskej vyšetrenie, vybavenie úradných záležitostí, dohľad na opatrovanou osobou. Cieľovou skupinou sú deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby , zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore.

 

Maximálna výška NFP na realizáciu aktivít projektu :                                  148 200  Eur

 

Začiatok realizácie aktivít projektu:                                                              01/2019         

 

Ukončenie realizácie aktivít projektu:                                                            02/2021

 

 

www.employment.gov.sk              www.esf.gov.sk                                     www.ia.gov.sk