Navigácia

Obsah

Podpora opatrovateľskej služby v obci Heľpa II.

 

Obec Heľpa na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: Z312081BIZ801 zo dňa 23.11.2021  podpísanej s poskytovateľom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny realizuje projekt s názvom Podpora opatrovateľskej služby v obci Heľpa II,  v rámci operačného programu Ľudské zdroje

 

Spolufinancovaný fondom:    Európsky sociálny fond

 

Prioritná os:                          8. REACT - EU

 

Investičná priorita                 13 - Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID - 19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva  

 

Špecifický cieľ projektu:       8.1.1 Podpora obnovy po kríhe spojenej s pandémiou COVID 19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

 

Zámerom projektu je zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v prirodzenom prostredí klienta. Poskytnúť opatrovateľskú službu všetkým odkázaným osobám v obci Heľpa a pomoc v nasledovných úkonoch: sebaobslužné úkony, starostlivosť o domácnosť, jednoduché úkony spojené so starostlivosťou o domácnosť, príprava jedla a donáška obeda do domu, bežné upratovanie v domácnosti, starostlivosť o bielizeň, donáška uhlia, dreva, sprievod na lekárskej vyšetrenie, vybavenie úradných záležitostí, dohľad na opatrovanou osobou. Cieľovou skupinou sú deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby , zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore.

 

Maximálna výška NFP na realizáciu aktivít projektu :                                  179 520,00  Eur

 

Začiatok realizácie aktivít projektu:                                                                       12/2021         

 

Ukončenie realizácie aktivít projektu:                                                                  11/2023

 

 

www.esf.gov.sk            www.employment.gov.sk                        www.mpsvr.sk