Navigácia

Obsah

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Heľpa

Dňa 23.6.2010 podala Obec Heľpa žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast financovaného z Európskeho fondu, prioritná os 2. Energetika na realizáciu projektu "Modernizácia verejného osvetlenia v obci Heľpa".

Žiadosť bola schválená  MHaV SR dňa 5.12.2012.

Cieľ projektu:
Modernizácia verejného osvetlenia je nevyhnutná pre zabezpečenie jeho bezpečnej a bezporuchovej prevádzky. Realizáciou projektu sa znížia náklady na jeho prevádzku, zvýšia sa energetické úspory, znížia sa emisie CO2, svetelné emisie, zvýši sa bezpečnosť obyvateľov obce a jej návštevníkov, zvýši sa bezpečnosť cestnej premávky v obci,  skvalitní sa život v obci, zníži sa riziko kriminality.

Celkové oprávnené náklady:        104 907,28 Eur
Nenávratný finančný príspevok:    99 661,92 Eur

Začiatok realizácie aktivít projektu:  11/2014
Ukončenie realizácie aktivít projektu:  05/2015

 

Dňa 1.12.2014 obec obdržala Záznam o ukončení administratívnej kontroly od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a následne 3.12.2014 bola uzatvorená zmluva o dielo s víťazom verejnej súťaže MONDEX – electric, s.r.o., Banská Bystrica. Dňa 9.12.2014 sa začala realizácia projektu.Vytvorené: 25. 10. 2015
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2015 13:46
Autor: