Navigácia

Obsah

 

Obec Heľpa na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: IROP - 302021W542-211-27  zo dňa 14.5.2020  podpísanej s poskytovateľom Ministerstvo  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR realizuje projekt s názvom Denný stacionár Heľpa  v rámci operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program.

 

Spolufinancovaný fondom:    Európsky regionálneho rozvoja

 

Prioritná os:                          2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

 

Investičná priorita                 1.2 Vývoj a zlepšovanie ekologicky  priaznivých, vrátane                                                   nízkouhlíkových a  nízkouhlíkových dopravných systémov                                                            vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy,                                                           prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v                                            záujme podpory  udržateľnej regionálnej a miestnej  mobility

 

Špecifický cieľ projektu:       2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a                                                   zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a

                                               sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na                                                     komunitnú a podporiť rozvoj služieb a starostlivosti o dieťa do                                                       troch rokov veku na komunitnej úrovní.

 

Zámerom projektu je zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v  dennom stacionári v zrekonštruovanej budove pre 18 klientov.  Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné merateľné ukazovatele:

Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb: 18 klientov

Počet renovovaných verejných budov: 1

Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni: 1

Podlahová plocha renovovaných verejných budov: 205,63m2

Znížená ročná spotreba primárnej energie vo verejných budovách = 102 648,6 KWh/rok

Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov = 20,205 T ekv.  CO2

 

 

Maximálna výška NFP na realizáciu aktivít projektu :                                  166 558, 84  Eur

 

Začiatok realizácie aktivít projektu:                                                                       05/2021         

 

Ukončenie realizácie aktivít projektu:                                                        04/2022