Navigácia

Obsah

Čistiareň odpadových vôd

Dňa 2.6.2009 podala obec Heľpa žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu životné prostredie financovaného z Európskeho fondu, prioritná os 1. Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd na realizáciu projektu "Čistiareň odpadových vôd".

Žiadosť o NFP bola schválená.


Riadiaci orgán: Ministerstvo ŽP SR

Stav: skúšobná prevádzka

Začiatok realizácie aktivít projektu: 07/2010
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 30.9.2013

Cieľ projektu: zlepšenie stavu životného prostredia prostredníctvom zabránenia znečisťovania povrchových vôd – vybudovaním čistiarne odpadových vôd ako koncového bodu existujúcej kanalizačnej siete obce.

Celkové oprávnené náklady: 1 470 991,70 Eur
Nenávratný finančný príspevok: 1 397 442,12 Eur

 

Čistiareň odpadových vôd

Čistiareň odpadových vôdVytvorené: 25. 10. 2015
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2015 12:40
Autor: