Navigácia

Obsah

O obci

 

Charakteristika obce – zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

          Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Jej úlohou je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

          Obec má právo na vlastné symboly, ktoré je povinná používať pri výkone samosprávy.  Sem patria erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce.

Symboly obce Heľpa:

 

Erb Zástava

Pečať

 

         Územie obce je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie. Obec určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, určuje stavbám súpisné a orientačné číslo, vedie ich evidenciu.

      Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na jej území trvalý pobyt. Zúčastňuje sa na samospráve obce, podieľa sa na rozvoji a zveľaďovaní obce, poskytuje pomoc orgánom obce.

        Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku. Vo veciach územnej samosprávy vydáva nariadenia, ktoré nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a pod. Svoje potreby obec financuje z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj ďalších zdrojov. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať.  Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.


o obci aj tu...