Navigácia

Obsah

Zmena užívania stavby


K zmene užívania stavby sa priloží:

-         návrh na povolenie zmeny užívania stavby , doklady a dokumentácia

          v zmysle § 21 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú

          niektoré ustanovenia stavebného zákona

-         správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

          v znení neskorších predpisov ( položka 62)


 

             Vzor  žiadosti alebo návrhu pre jednotlivé rozhodnutia je možné obdržať na Obecnom úrade v Heľpe – stavebný úrad.

žiadosť o zmenu užívania stavby