Navigácia

Obsah

Územné rozhodnutie

 


Druhy rozhodnutia:

-         rozhodnutie o umiestnení stavby

-         rozhodnutie o využití územia

-         rozhodnutie o chránenom území alebo ochrannom pásme

-         rozhodnutie o stavebnej uzávere

 

K vydaniu územného rozhodnutia sa pripojí:

-         návrh a doklady v zmysle § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa

          vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

-          správny poplatok  v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

           v znení neskorších predpisov ( položka 59)

 

           Vzor  žiadosti alebo návrhu pre jednotlivé rozhodnutia je možné obdržať na Obecnom úrade v Heľpe – stavebný úrad.

návrh na územné konanie