Navigácia

Obsah

Stavebné povolenie

 

 

K vydaniu stavebného povolenia sa pripojí:

-         žiadosť spolu s dokladmi v zmysle § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.,

          ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

-         projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach v zmysle § 9 citovanej vyhlášky

-         správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

          v znení neskorších predpisov ( položka 62)

          

          Vzor  žiadosti alebo návrhu pre jednotlivé rozhodnutia je možné obdržať na Obecnom úrade v Heľpe – stavebný úrad.

žiadosť o stavebné povoleie