Navigácia

Obsah

Povolenie terénnych úprav, prác a zariadení

 

 

 

K povoleniu terénnych úprav sa priloží:

-         žiadosť a doklady v zmysle § 12 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou

          sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

-         dokumentácia v zmysle § 13 citovanej vyhlášky

-         správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

           v znení neskorších predpisov ( položka 62)

 

 

K povoleniu informačného, reklamného a propagačného zariadenia sa priloží:
-
         žiadosť a doklady v zmysle § 15 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa

          vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

-         správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych  poplatkoch

          v znení neskorších predpisov ( položka 62)

            

             Vzor  žiadosti alebo návrhu pre jednotlivé rozhodnutia je možné obdržať na Obecnom úrade v Heľpe – stavebný úrad.