Navigácia

Obsah

Ohlásenie drobnej stavby a udržiavacích prác

 

V ohlásení musí byť uvedené:

-         meno, priezvisko, adresa stavebníka

-         účel, rozsah a miesto stavby, druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra

           nehnuteľnosti

-         ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že

          bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby

-         ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie

          vlastníka tejto nehnuteľnosti

 

K ohláseniu sa pripojí:

-         doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke  alebo iné právo k pozemku

-         jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach a stavebné riešenie stavby

-         jednoduchý technický opis stavby

-         rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia

          dotknutých orgánov štátnej správy

 

 

Vzor  žiadosti alebo návrhu pre jednotlivé rozhodnutia je možné obdržať na Obecnom úrade v Heľpe – stavebný úrad alebo

ohlásenie drobnej stavby

ohlásenie udržiavacích prác