Navigácia

Obsah

Odstránenie stavby


  

K povoleniu na odstránenie stavby sa pripojí:

-         žiadosť a doklady v zmysle § 24 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa

          vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

-         správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

          v znení neskorších predpisov ( položka 62)

 

 

               Vzor  žiadosti alebo návrhu pre jednotlivé rozhodnutia je možné obdržať na Obecnom úrade v Heľpe – stavebný úrad.

žiadosť o odstránenie stavby