Navigácia

Obsah

Kolaudačné rozhodnutie

 

 

K vydaniu kolaudačného rozhodnutia sa priloží:

-         návrh a doklady v zmysle § 17 a 18  vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.,

          ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

-          správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

          v znení neskorších predpisov ( položka 62a)

 

           Vzor  žiadosti alebo návrhu pre jednotlivé rozhodnutia je možné obdržať na Obecnom úrade v Heľpe – stavebný úrad.

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia