Navigácia

Obsah

Daň za užívanie verejného priestranstva

     Daňovník je povinný osobne alebo písomne oznámiť na obecný úrad užívanie verejného priestranstva.


Základná sadzba dane je 1,- € za každý aj neúplný m2 užívania verejného priestranstva a každý neúplný deň.
Za skládky tuhých palív na dobu kratšiu ako 5 dní 0,20 eur za každý, aj neúplný m2  a každý aj neúplný deň.
Daň za 1 predajný stôl na tržnici je stanovená na 10,- €/deň. (§ 22 ods. 5 VZN č. 1/2011 Obce Heľpa).


  Daň sa platí v hotovosti do pokladne obce alebo môže byť vyrubená platobným výmerov a splatná do 15 odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.