Navigácia

Obsah

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti:


     K daňovému priznaniu k dani z nehnuteľnosti podľa zák. 582/2004  potrebujete:
-         list vlastníctva k danej nehnuteľnosti, prípadne geometrický plán výmeru pozemkov a 

           stavieb)
-         tlačivo daňového priznania MF/020094/2008-72, ktoré obdržíte na obecnom úrade.
    

     V prípade uplatnenia oslobodenia od dane z nehnuteľnosti podľa  VZN č. 1/2011 obce Heľpa je  potrebné doložiť nasledovné doklady:
-         vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy,
-         občiansky preukaz,
-         posúdenie zdravotného stavu obyvateľov (ZŤP).

     Na základe vyplneného tlačiva daňového priznania Vám bude následne daň z nehnuteľnosti vyrubená platobným výmerom. Daň môžete uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo poštovou poukážkou.

- tlačivo na priznanie k dani z nehnuteľnosti (5.29 MB)