Navigácia

Obsah

Vydanie sobášneho listu

          K vydaniu sobášneho listu je potrebná osobná prítomnosť osoby, o ktorej sobášny list ide. Doklad sa vydáva na počkanie na základe žiadosti.

          Za vydanie dokladu sa platí správny poplatok v hotovosti 5 € – v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 
Žiadosť o uzavretie manželstva

         Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade, kde sa manželstvo uzatvára, podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

        K uzavretiu manželstva pred orgánom štátu aj pred orgánom cirkvi sú potrebné rovnaké - nasledovné doklady.:

Slobodní:

-         vlastné rodné listy, platné občianske preukazy

Ovdovelí:

-         vlastné rodné listy, platné občianske preukazy a úmrtný list manžela (ky)

Rozvedení:

-         vlastné rodné listy, platné občianske preukazy a právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode predošlého manželstva

Maloletí:
-         vlastné rodné listy, platné občianske preukazy a právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo pre maloletého (ú)
Cudzinci:

-         vlastné rodné listy, platné občianske preukazy (u cudzinca pas), u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u ovdovelých úmrtný list manžela (manželky), osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami.

 

         Cudzojazyčné doklady musia byť preložené do slovenského jazyka. Doklady je potrebné predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva.

         Správny poplatok sa vyberá v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 
Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva

           Slovenská republika od 1. februára 2006 nevydáva osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine.

          Tento doklad možno nahradiť čestným vyhlásením štátneho občana Slovenskej republiky o osobnom stave.
          

 
Zmena mena a priezviska

         K tomuto úkonu je potrebná žiadosť o zmenu mena alebo priezviska. Na zmenu mena a priezviska nie je právny nárok, každá žiadosť sa posudzuje individuálne. Bližšie informácie dostanete na matričnom úrade.

       Za úkon sa vyberá poplatok v zmysle zákona č. 145/95 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 
Prijatie predchádzajúceho priezviska

        Po rozvode manželstva, kde manžel prijal priezvisko druhého manžela, môže oznámiť prijatie predchádzajúceho priezviska. Lehota na podanie oznámenia je 3 mesiace od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva.

      K žiadosti je potrebné doložiť rodný list žiadateľa, platný občiansky preukaz, právoplatný rozsudok o rozvode manželstva.

       Tento úkon je oslobodený od správneho poplatku.