Navigácia

Obsah

  Osobitná matrika vydáva doklady Slovenskej republiky na základe dokladov vydaných v zahraničí. Jej sídlo je v Bratislave. Žiadosť sa však podáva na matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

        K zápisu do osobitnej matriky, či už rodnej, sobášnej alebo úmrtnej je potrebné doložiť nasledovné doklady:

-         žiadosť o zápis o narodení,  o uzavretí manželstva alebo o úmrtí

-         cudzojazyčný doklad preložený do slovenského jazyka

-         platný občiansky preukaz

-         a ďalšie doklady, ktoré Vám budú upresnené na matričnom úrade podľa druhu zápisu

-         uhradenie správneho poplatku 10,- €  za vyhotovenie žiadosti o zápis matričnej  

          udalosti, ktorá nastala v cudzine v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych

          poplatkoch - položka 17.