Navigácia

Obsah

Materská škola, Hronská 104/15 ,  Heľpa

Školský vzdelávací program

 

HEĽPIANSKE DETI S BRONDÍKOM SPOZNÁVAJÚ SVET

(výňatok zo ŠkVP - MŠ Heľpa)

 

VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA  VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

 

     Poslaním materskej školy je poskytnúť deťom predprimárne vzdelávanie premyslenou organizáciou plánovaných činností, zabezpečiť všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v súlade s jeho individuálnymi potrebami.

     V materskej škole každé dieťa rešpektujeme ako osobnosť, podľa potreby pristupujeme k deťom individuálne. Pre deti vytvárame prostredie, v ktorom sa cítia dobre a bezpečne a ktoré je tvorivé. Zaraďovaním jednotlivých aktivít rozvíjame všetky štruktúry osobnosti dieťaťa - sociálno - emocionálnu, perceptuálno - motorickú, kognitívnu, pričom prihliadame na zákonitosti vývinu detskej psychiky. Pri plnení cieľov úzko spolupracujeme s rodinou, základnou školou, základnou umeleckou školou, obcou, ochranármi prírody, CPPPP Brezno, CŠPPP Revúca a lekárom pre deti a dorast.

Materská škola, Hronská 104/15, Heľpa,  uznáva a rozvíja u detí tieto hodnoty:

 • zachovávanie miestnych zvykov a tradícií, vytváranie kladného vzťahu k  vytvoreným hodnotám,
 • utváranie počiatkov predstáv národného povedomia,
 • prepojenosť MŠ a ZŠ v Heľpe pomocou uplatňovania prvkov regionálnej  výchovy,
 • pestovanie kladného vzťahu k prírode a ochrana prírody,
 • vytváranie vhodných podmienok pre zdravý rast detí s prihliadnutím na individuálne potreby dieťaťa,
 • podporovanie nadania každého dieťaťa,
 • podporovanie komplexného rozvoja dieťaťa, pripravenie detí na vstup do ZŠ po všetkých stránkach,
 • v spolupráci s CPPPP integrovanie deti s postihom medzi zdravú populáciu,
 • rozvíjanie a podporvanie zdravého sebavedomia a sebaistoty detí, rozvíjanie a podporovanie jedinečnosti dieťaťa.

 

     Vlastné ciele materskej školy sú vypracované na základe diskusií, hodnotení a podmienok materskej školy.

 

Vlastné ciele materskej školy :

 • deti budú zachovávať a vytvárať si kladný vzťah k vytvoreným hodnotám k miestnym zvykom a tradíciám,
 • deti budú objavovať svoj talent, rozvíjať a podporovať svoju jedinečnosť,
 • deti budú chápať vzťahy v prírode, dôležitosť prírody pre zdravie človeka a aktívnym pričinením uskutočňovať pozitívne ochranárske zmeny vo svojom okolí,
 • deti budú považovať šport a prirodzenú pohybovú aktivitu za súčasť svojho životného štýlu.

 

VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY

 

     Materská škola je umiestnená v areáli s dostatkom zelene. Výchovno – vzdelávací proces prebieha v dvoch triedach. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šiestich rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deťom s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

     Materská škola obohacuje výchovno – vzdelávací proces o prvky regionálnej výchovy.

     Regionálna výchova v predprimárnom vzdelávaní je významným prostriedkom spoznávania regiónu s cieľom vytvárania si pozitívneho vzťahu k jeho prírodným a kultúrnym hodnotám.

     Obec Heľpa, v ktorej sa naša materská škola nachádza je známa tým, že jej obyvatelia majú obdivuhodne vyvinutý vzťah ku kultúrnemu dedičstvu otcov. Tradičné kultúrne a umelecké hodnoty po predkoch sa v tejto obci nielen s úctou zachovávajú, ale tvorivým pričinením každej novej generácie sa stále zveľaďujú.

     Ľudové tradície si našli svoje miesto v našej materskej škole. Preto aj našich najmenších vedieme k tomu, aby si vážili a zachovávali bohatstvo, ktoré nám zanechali predkovia.

     Deti vedieme k láske a úcte k svojej rázovitej obci, v ktorej zachovávanie ľudových tradícií má svoje miesto a je známa nielen na Horehroní.

     Pri organizovaní rôznych podujatí v obci aj naše deti  prispievajú svojím programom – ľudovými piesňami, tancami a hrami.

     Základom plnenia cieľov je prirodzené prostredie, prepojenie rodiny, materskej školy, základnej školy, obecného úradu, zážitkové učenie, citová výchova a ľudová tvorivosť vo všetkých činnostiach v materskej škole.

     Východiskom plnenia cieľov sú ročné obdobia – JAR, LETO, JESEŇ, ZIMA, ľudové zvyky, tradície a sviatky roka.

     Prvky regionálnej výchovy sa prelínajú všetkými vzdelávacími oblasťami. Majú veľký význam aj v mravnej a estetickej výchove a v rozvíjaní talentu vo všetkých druhoch umenia. Prvky regionálnej výchovy aplikujeme v edukačnom procese pomocou didaktických metód a organizačných foriem práce.

      Zaraďovanie prvkov regionálnej výchovy prispieva k všestrannému rozvoju osobnosti dieťaťa v jeho troch základných štruktúrach : v oblasti afektívnej, kognitívnej a psychomotorickej.

      Deti sa postupne zoznamujú so svojím bydliskom, jeho okolím, históriou obce, ľudovou kultúrou, spoznávaním tradičných ľudových remesiel, zoznamujú sa s ľudovou hudobnou kultúrou ( piesne, zvyky, regiónu ), vyčítanky, hádanky.

       Názov nášho ŠkVP je „Heľpianske deti s Brondíkom spoznávajú svet“.

     Postavu Brondíka sme si vytvorili na základe skutočnej osoby Jozefa Rusnáka – Brondu – miestneho ľudového rozprávkára, ktorý povyťahoval z pamäti všetky dávne príbehy a spisovateľ Jozef Cíger Hronský ich pozorne pospisoval v knihe Brondove rozprávky. Brondík cez rozprávky a príbehy deti prevedie všetkými vzdelávacími oblasťami a pomôže im splniť ciele našej materskej školy.

     ŠkVP  je zameraný aj na environmentálnu výchovu , ktorú aplikujeme v krásnej prírode a okolí materskej školy, pohyb a telesnú zdatnosť, na čo nám slúži multifunčné ihrisko, ktoré je súčasťou školského dvora.

     Školský vzdelávací program je zameraný aj na predčitateľskú gramotnosť, ktorú okrem vzdelávacích aktivít v materskej škole aplikujeme v spolupráci s rodinou – návšteva Brondíka v rodine, čítanie rozprávok, príbehov zdokumentovanie rozprávok do zošita s pridaním kresieb detí a rodičov a spoločné čítanie v materskej škole.

      Spolupráca s rodinou aj využitím tematického zošita, kde rodičia a deti napíšu a nakreslia na danú tému, ktorú sme preberali cez týždeň, spoločné čítanie a diskusia v materskej škole.  

 

TÉMY a PODTÉMY

 

Mesiac

Témy

Podtémy

IX.

Zazvonili všetky zvonce, privítali v škôlke drobce

Noví kamaráti

Zvedaví škôlkári

Kde býva Brondík

 

X.

Dary polí, lúk a záhrad

V babičkinej záhrade ( ovocie, zelenina )

Moja babka bylinkárka ( ľudské telo, chránime si zdravie, zdravá výživa )

XI.

Jeseň prišla, vietor fúka,

zlato prší do klobúka

Počasie

Farby

Materiály a ich vlastnosti

 • regionálna výchova

Lesné a voľne žijúce zvieratá

XII.

V decembri sú Vianoce,

izbička sa ligoce

Mikuláš v Heľpe

 • regionálna výchova

Vianoce v MŠ

Tešíme sa na Vianoce

Prišla Zima a Vianoce

 

I.

Nový rok nám nastal znenazdania

Časové vzťahy

Vesmír

Zimné radovánky – športy

Dedinka, ty moja rodná

 • regionálna výchova

II.

Zdravie, radosť, veselie

Slovensko

Chránime si zdravie

Pracovné profesie

Fašiangy

 • regionálna výchova

III.

Keď mám peknú knižku

v ruke

Kniha – môj kamarát

Kniha a svet v nej

Bezpečnosť na ceste

 • dopravné značky

Vítanie jari – Morena

 • regionálna výchova

IV.

Pani zima sily stráca, už

je tu jar, to je krása

Veľká noc – zvyky a obyčaje

 • regionálna výchova

Stromy

Vtáky

Hmyz

V.

O láske vždy spieva máj,

aj Ty lásku rozdávaj

Kvety na lúke

a v záhrade

Deň matiek

Domáce zvieratá a mláďatá

Život pri vode ( živá a neživá

príroda, envir. výchova )

VI.

Zaspievaj vetrík o lete,

pre všetky deti na svete

Dopravné prostriedky

Ideme na výlet – exotické zvieratá

Leto a jeho nebezpečenstvá

Tešíme sa na prázdniny

 

Výkonové štandardy, ktoré sa plnia každodenne, priebežne počas celej dochádzky dieťaťa do materskej školy: sú zamerané na utváranie, rozvíjanie a upevňovanie :

 

 • kultúrnych, hygienických, stravovacích a spoločenských návykov detí,
 • zručností súvisiacich s osobnou hygienou a sebaobsluhou detí pri obliekaní a vyzliekaní, 
 • návykov súvisiacich s bezpečným správaním sa v cestnej premávke,
 • zručností v rozvíjaní hier a hrových činností,
 • priateľských vzťahov detí v hrách a hrových činnostiach.

 

K takýmto výkonovým štandardom  patria napr. :

 

 • Volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu a odzdraví primerane situácii.
 • Používa prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu.
 • Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania.
 • Správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým.
 • Identifikuje pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti.
 • Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobnostných predpokladov.
 • Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností.
 • Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť.
 • Vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej rozprávky alebo príbehu – pozitívne i negatívne.
 • Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií – pozitívne i negatívne.
 • Opíše aktuálne emócie.
 • V dialógu vie vypočuť iných ( deti i dospelých ).
 • Rozlišuje vhodné a nevhodné správanie.
 • Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje a poďakuje za pomoc od druhých.
 • Poskytne iným pomoc.
 • Obdarí druhých.
 • Podelí sa o veci.
 • Ocení dobré skutky.
 • Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom.
 • Nenásilne rieši konflikt.
 • Odmieta nevhodné správanie.
 • Odmieta kontakt s neznámymi osobami.
 • Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania.
 • Pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné povinnosti.