Navigácia

Obsah

DENNÝ PORIADOK MATERSKEJ ŠKOLY 

 

6.30 hod. - Otvorenie materskej školy

 Hry a činnosti podľa výberu detí
-  ranný filter, hry podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity, ranný kruh

Zdravotné  cvičenie
-  realizuje sa pravidelne každý deň pred jedlom v interiéri alebo exteriéri materskej školy  (multifunkčné ihrisko )

8.45  hod. – Činnosti zabezpečujúce životosprávu  (osobná hygiena, desiata , stolovanie)

Vzdelávacie aktivity
-  zaraďované ako samostatná organizačná jednotka (individuálne, skupinové, frontálne)  alebo môžu byť súčasťou všetkých ostatných denných činností

Pobyt detí vonku
-  plní pedagogickú, rekreačnú a zdravotnú funkciu, spontánne pohybové aktivity, hry podľa  výberu detí, vychádzky do okolia materskej školy, realizuje sa každý deň, vynechá sa len z dôvodu mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienok

11.30  hod. – Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, obed - stolovanie)

-  Odpočinok (jeho dĺžka je závislá od potrieb detí )

14.30  hod. – Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena , olovrant  - stolovanie)

-  Hry a  činnosti do postupného odchádzania detí domov (podľa priania a predstáv detí, navodené priamo i nepriamo usmernené), individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, hodnotenie dňa.

 16.00  hod. – Koniec prevádzky MŠ.