Navigácia

Obsah

Zámer na odpredaj majetku

Zámer na priamy odpredaj majetku - parcely KN C č. 1855/1 Stiahnuté: 519x

zámer priameho odpredaja majetku - pozemkov parcely KN C č. 1660 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 500 m2 v katastrálnom území Heľpa, obec Heľpa, zapísaných na LV č. 701 Stiahnuté: 433x

Zámer priameho odpredaja majetku - pozemkov parcely C KN č. 1855/1, diel číslo 6 a nádvoria o výmere 1m2 m2 a parcely C KN č. 1855/1, diel číslo 7 a nádvoria o výmere 3 m2 v k.ú. Heľpa Stiahnuté: 367x

Zámer na odpredaj majetku - parcely C KN č. 1889/133 a parcely C KN č. 1889/50 Stiahnuté: 413x

Zámer na odpredaj majetku - parcela č. 1889/172 Stiahnuté: 367x

Zámer na odpredaj majetku - parcela č. parcela č. 986/1 diel 8, parcela č. 986/2 diel č. 9, parcela č. 987/3 diel 10, parcela č. 986/2 diel č. 11 Stiahnuté: 361x

Zverejnenie zámeru na odpredaj budovy č. 1101 (administratívna budova PD) Stiahnuté: 416x

Zverejnenie zámeru na odpredaj budovy č. 114 (bývalý detský domov) Stiahnuté: 773x

Zámer Teplica II Stiahnuté: 738x

Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - parcela KN C č. 1889/172 Stiahnuté: 396x

Zámer na odpredaj majetku KN C č. 1850/1 Stiahnuté: 500x

Zámer na odpredaj majetku KN C č. 1889/177,1889/178 Stiahnuté: 317x

Zámer na odpredaj majetku KN C č. 1889/176 Stiahnuté: 311x

Zámer na odpredaj majetku KN C č. 1837/3 Stiahnuté: 439x

Zámer na odpredaj majetku parc.č.547,546 Stiahnuté: 524x

Zámer na odpredaj majetku parc.č.1860/1 Stiahnuté: 282x

Zámer na odpredaj majetku p.č. 360 Stiahnuté: 260x

zamer_na_odpredaj_KNC1660 Stiahnuté: 412x

KNC_1889/89 Stiahnuté: 412x

odpredaj hnuteľného majetku _ obchodná verejná súťaž Stiahnuté: 309x

Stránka