Navigácia

Obsah

Športový klub Heľpa

 

Športový klub Heľpa

Sídlo:                Alexyho 693/1, 976 68  Heľpa

Predseda OZ:    Mgr. Mária Skladaná

IČO:                  17 059 479

DIČ:              

Bank.spojenie: SLSP, a.s., pobočka Brezno

Č.ú.:                 0079901193/0900

IBAN:               SK5609000000000079901193

BIC:                 GIBASKBX