Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári

 

              Obecné zastupiteľstvo Obce Heľpa na základe § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva toto

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári.

 

§ 1

Predmet úpravy

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej len zákon o sociálnych službách) poskytovanie sociálnej služby, spôsob určenia úhrady a výšku úhrad za sociálnu službu v Dennom stacionári v obci Heľpa.

§ 2 

Poskytovanie sociálnych služieb v dennom stacionári

 

 1. V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba dospelej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu v tomto zariadení len na určitý čas počas dňa.
 2. Podmienkou poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.
 3. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorá sa podáva na Obecnom úrade v Heľpe.
 4. Sociálnu službu v dennom stacionári nemožno poskytovať osobe trpiacej psychickou poruchou, vplyvom ktorej by mohla ohrozovať seba alebo okolie, osobe trpiacou infekčnou a prenosnou chorobou a osobe, ktorá by pre iné závažné poruchy svojej osobnosti narúša spolunažívanie v zariadení (alkoholizmus, toxikománia, asociálne správanie).
 5. V dennom stacionári sa poskytujú:
 • odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

                                               sociálne poradenstvo

      sociálna rehabilitácia

                                                pracovná terapia

                                                sprostredkovanie ďalšej odbornej sociálnej pomoci

 • obslužné činnosti:                 stravovanie
 • ďalšie činnosti:                      záujmová činnosť
 1. V dennom stacionári sa poskytuje základné sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.
 2. V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba počas pracovných dní od 7:30 hod. do 16:00 hod. alebo podľa dohody.

 

§ 3 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 

 1. Obec Heľpa, ako poskytovateľ sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, poskytne sociálnu službu prostredníctvom zariadenia denný stacionár na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby.
 2. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená písomne.
 3. Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby v zariadení denný stacionár podá písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Obecnému úradu v Heľpe.
 4. Ak žiadateľ odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, povinnosť poskytovateľa sa považuje za splnenú.
 5. Ak ide o poskytnutie sociálnej služby žiadateľovi, ktorý má trvalý pobyt na území inej obce, podmienkou poskytovania sociálnej služby je uzatvorenie zmluvy medzi obcou Heľpa a príslušnou obcou, v ktorej má žiadateľ trvalý pobyt, o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby podľa § 71 ods. 6 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
 6. Pri poskytovaní sociálnej služby v Dennom stacionári v Heľpe budú uprednostnení obyvatelia obce Heľpa.
 7. Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
 8. Obec Heľpa, ako poskytovateľ sociálnej služby, môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári, ak prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako tri mesiace.

§ 4 

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady
za poskytnutú sociálnu službu v dennom stacionári

 

 1. Prijímateľ sociálnej služby v dennom stacionári je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby v súlade s prílohou č. 1 tohto VZN.
 2. Suma úhrady za sociálnu službu obsahuje sumu úhrady za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti a nesmie byť vyššia ako sú ekonomicky oprávnené náklady.
 3. Pri výpočte úhrady za sociálnu službu poskytovanú v dennom stacionári sa vychádza z výšky ekonomicky oprávnených nákladov za predchádzajúci rok, pričom rozsah ekonomicky oprávnených nákladov je vymedzený zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
 4. Prijímateľ sociálnej služby je povinný oznámiť dennému stacionáru výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať výšku majetku, ohlásiť v lehote ôsmich dní všetky zmeny v príjmových a majetkových pomeroch, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu.
 5. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba, ktorá môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrad za sociálnu službu.
 6. Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve.
 7. Spôsob platenia úhrady a ostatné náležitosti týkajúce sa úhrady za poskytovanie sociálnej služby budú s prijímateľom dohodnuté v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

§ 5

 

Záverečné ustanovenia

 

    1. Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Heľpa č. 4/2018 bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Heľpa na jeho zasadnutí dňa 24.5.2018, uznesením č. 664/2018

           2.   Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2019.

 

       VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Heľpa v dňoch od 25.5.2018 do 9.6.2018,

V Heľpe dňa 25.5.2018

 

                                                                                                              Peter Hyriak. v.r.

                                                                                                                 starosta obce

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:

24.5.2018

Číslo uznesenia:

664/2018

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

25.5.2018

VZN nadobúda účinnosť dňom:

 1.1.2019

 

 Dodatok č. 1

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári. 

 

Týmto dodatkom č. 1 sa mení výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu v Dennom stacionári v obci Heľpa a to nasledovne

Príloha č. 1:

k VZN č 4/2018 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári

 

Výška úhrady

za poskytovanú sociálnu službu

v Dennom stacionári v obci Heľpa

 

Úhrada za odborné činnosti:

 

Úhrada za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

III. stupeň odkázanosti

0,00 € / hodinu

IV. stupeň odkázanosti

0,00 € / hodinu

V. stupeň odkázanosti

0,10 € / hodinu

VI. stupeň odkázanosti

0,20 €/hodinu

 

 

Sociálne poradenstvo

0 € / hodinu

Sociálna rehabilitácia

0 € / hodinu

Zabezpečenie rozvoja pracovných zručností

0 € / hodinu

 

Úhrada za obslužné činnosti:

 

Strava

Raňajky

 

Desiata

 

Obed

 

Olovrant

 

SPOLU

 

Úhrada za stravu poskytovaná v zariadení je vždy platná podľa platného VZN obce Heľpa o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Heľpa

 

Úhrada za ďalšie činnosti:

 

Zabezpečenie záujmovej činnosti

0 € / hodinu