Navigácia

Obsah

Podmienky pre  poskytnutie sociálnych služieb v dennom stacionári:

 

1.Požiadať obec o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – denný stacionár

 tlačivá:

-  „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 

-  „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“,  

ktoré vyplnené predložíte na obci v mieste trvalého bydliska. Vyzdvihnúť si ho môžete  na obecnom úrade, na webovej stránke Denného stacionára www.helpa.sk alebo priamo v dennom stacionári v Heľpe.

 

2.požiadať  o poskytnutie sociálnej služby  v dennom stacionári  na Školskej ulici 592/5 v Heľpe

– tlačivo

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v dennom stacionári, vyplnené zašlete / predložíte v dennom stacionári v Heľpe,

 

 – k žiadosti o poskytnutie sociálnej služby priložíte:

 

a) právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na soc. službu vydanú príslušnou obcou,

 

b) vyplnené tlačivo s overeným podpisom Vyhlásenie o majetkových pomeroch fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu, ktorý nájdete na uvedenej webovej stránke www.helpa.sk, alebo si ho môžete vyzdvihnúť u nás osobne,


c) potvrdenie o príjme - aktuálna kópia  dokladu o poberaní starobného, invalidného  dôchodku, t.j. s platnosťou mesiac pred uzatvorením zmluvy  s denným stacionárom.

 

3. Zaplatenie úhrady podľa cenníka za službu v DS  Heľpa.

 

 

Tlačivá:

- žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

- lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
- žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v dennom stacionári Heľpa

- vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely plnenia úhrady za sociálnu službu